REGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MONODRAMU WSPÓŁCZESNEGO

ZGŁOSZENIE (kliknij, aby pobrać)

Organizatorem 12 Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego.

Do uczestnictwa w Przeglądzie zapraszamy monodramy z całej Polski, które miały premierę po 1 stycznia 2013 roku.


Radę Artystyczna tworzą:

Aldona Machnowska-Góra, Dyrektor Przeglądu, Członkini Rady Artystycznej

Adam Sajnuk, Dyrektor Artystyczny Przeglądu, Członek Rady Artystycznej

Piotr Ratajczak, Członek Rady Artystycznej


Przegląd odbędzie się w dniach 15 - 21  września 2014 r w Warszawie, na scenie Teatru WARSawy, Rynek Nowego Miasta 5/7.
Celem Przeglądu jest promowanie instytucjonalnych oraz nieinstytucjonalnych i niezawodowych form działalności teatralnej na najwyższym poziomie, próba pokazania warszawskiej publiczności monodramów z całej Polski, konfrontacja artystycznych dokonań różnych grup i twórców teatralnych.

Powołana przez organizatora Rada Artystyczna będzie rozpatrywała zgłoszenia teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych.


UCZESTNICY
Aktorzy teatralni lub estradowi, którzy mają przygotowany monodram na podstawie tekstu współczesnego lub w nowatorski sposób interpretujący tekst klasyczny.


TERMINY
1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2014 r

2. Termin trwania konkursu: 15- 21  września 2014 r


WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizator określa formę zgłoszenia (w zał.)
2. Organizator ustala dwie formy składania zgłoszeń: listownie lub e-mailem
3. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie w ustalonym terminie na adres Organizatora wypełnionego zgłoszenia oraz zapisu filmowego spektaklu. Zgłaszający może także umożliwić członkom Komisji Artystycznej obejrzenie spektaklu do 15 czerwca 2014 r.
4. Organizator powoła Radę Artystyczną, która dokona weryfikacji materiałów nadesłanych przez uczestników. Do Przeglądu dopuszczonych zostanie maksymalnie 10 monodramów.
5. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów.

 

KOMISJA OCENIAJĄCA /Jury/
1. Organizator powoła jury w skład którego wejdzie przedstawiciel publiczności.
2. Organizator powoła Przewodniczącego jury.
3. Obrady jury festiwalu są niejawne. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach przeglądu w terminie ustalonym do dnia rozpoczęcia przeglądu.

NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i wyróżnienia. Pula nagród wynosi 10 000zł
2. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w podziale nagród

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora
2. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę techniczną spektakli
3. Wykorzystanie w monodramie cudzych utworów dramatycznych lub scenicznych, tak polskich jak i zagranicznych zobowiązuje zespół do uzyskania zezwolenia ich autorów oraz zapłaty wynagrodzeń autorskich z tytułu „wszelkich praw" bądź od samego autora, bądź od organizacji zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS).
4. Zespół ponosi wszelką odpowiedzialność prawną oraz zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i pokrewnych wynikających z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Organizator prowadzi promocję zespołu w związku z jego występem w materiałach promocyjnych Przeglądu. Podstawą promocji są materiały nadesłane przez zespół.
6. Inne ustalenia organizacyjne wymagają dodatkowych negocjacji.
Organizator zapewnia zwrot kosztów przejazdu aktora i twórców oraz obsługi oraz noclegu w hotelach średniej klasy (dla max. 3 osób). 
Przedstawiciele zespołu uczestniczą na zakończenie każdego dnia w spotkaniu twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi.